Sjavoeotviering 2016

sjavoeot2016-400Zondag 12 juni 2016 hebben wij het  Bijbelse Pinksterfeest: Sjavoe’ot gevierd.

Sjavoe’ot betekent letterlijk “weken” en vindt 50 dagen plaats na de sjabbat tijdens het feest van Ongezuurde Broden.

Daarna zult gij u tellen van den anderen dag na den sabbat, van den dag, dat gij de garf des beweegoffers zult gebracht hebben; het zullen zeven volkomen sabbatten zijn; Tot den anderen dag, na den zevenden sabbat, zult gij vijftig dagen tellen, dan zult gij een nieuw spijsoffer den HEERE offeren.

Wajikra/Leviticus 23:15-16

Net als het Eerstelingenfeest tijdens Ongezuurde Broden is Sjavoe’ot een oogstfeest. Als wij echter met deze 50 dagen rekenen vanaf de uittocht uit Egypte komen we uit op het moment dat Israël bij de berg Sinaï de 10 Woorden van de Eeuwige ontving. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het precies met dit feest is dat de Geest werd uitgestort.

En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

Handelingen 2:1-4

Het is dus dezelfde dag waarop de Eeuwige zowel de Tora gaf als de Geest gaf om ons daarin te onderwijzen en de onderwijzingen van de Eeuwige in onze harten te schrijven. Als gemeente Kie Tetsee hebben we deze dag samen met de Messiaanse huisgemeente Noordbergum mogen vieren in Zorgboerderij De Keuningshof in De Wilp met een eredienst en een liefdemaal. We zijn dankbaar voor de gezegende tijd die we hebben mogen hebben en hopen elkaar daar bij de najaarsfeesten van de Eeuwige weer te ontmoeten.

Geplaatst in None.