GROTE VERZOENDAG 25 September 2023

De Grote Verzoendag is voor KieTetsee een belangrijke dag dat de gemeente bij elkaar komt. Dit jaar is dat maandag 25 September 2023.

In het Joods Hebreeuwse denken staat de maand Elul in het teken van het actief zoeken van verzoening tussen individuele gelovigen.

Als een mens zich een conflict herinnert met een broeder of zuster terwijl hij onderweg is naar het altaar,  dan moet deze omdraaien en het eerst in orde maken met betreffende medegelovige.

Op de maand Elul volgt de dag van het geklank. Dat is voor gelovigen in Jesjoea een oproep van verwachting op de komst van de Messias.

Dit valt ook in de periode waarin de mens zal worden geoordeeld en beoordeeld. Na de dag van geklank, zijn dit de zogenaamde tien geduchte dagen.

De dag van geklank is een oproep gereed te staan en niet naakt (vol zonde) gezien te worden.

Voor de Joden is dat de betekenis anders dan voor gelovigen in Jesjoea. Voor de gemeente KieTetsee betreft het hier dat Jesjoea haMassiach wederom in de wereld komt, maar nu in Majesteit en Heerlijkheid.

Dan volgen voor de Joodse gelovigen dus de 10 geduchte dagen. Dat is voor hen de periode dat de Hemelse boeken open gaan. Het doet hen “sidderen” . Het zijn de dagen waarin de Eeuwige besluit of de ziel wel of niet in het boek des levens blijft ingeschreven.

Op Grote Verzoendag staan alle verkeerde keuzes, besluiten, aangegane verkeerde verbindingen, persoonlijk als deelnemer van de Kehila (gemeente) individueel en naar elkaar centraal.

Je kunt dit zien als een praktisch hulpmiddel.

Er mag dan ook geen blokkade liggen op het bezoeken van deze dienst. Tenzij er grote onrust kan ontstaan. Maar die drempel ligt hoog.

Deze dag staat centraal als een dag waarop de Ruach via de innerlijke weg het Heilig werk kan doen.

Er wordt deze dag gezamenlijk geproclameerd. Het is een gemeenschappelijke gemeentezaak. Het is een ernstige zaak. In het oud-Nederlands klinken de woorden “ergens een gemene (ernstige) zaak mee maken. Een niet dralen, maar aan de slag.

Het zijn geen individuele zaken die op deze dag worden besproken of uitgesproken.

Deze dag is gehoorzaamheid aan de Eeuwige. Dat proces vind plaats in nederigheid en bescheidenheid, zonder grote woorden.

Op deze dag komen de bezoekers zoveel mogelijk gekleed in het wit.

De maand Elul en de 10 geduchte dagen en de Grote Verzoendag zijn grote hinten in het Joods denken.

Het doet ons herinneren aan de plicht Tesjoeva te doen. Het is de plicht het in orde te maken met de Eeuwige en met de naaste. De broeder of zuster die ook probeert te leven naar de Woorden van Adonai.

Dezen gaan uit van het gelijke speelveld, dezelfde waarden. Het is hetzelfde juk waaronder dit dient te gebeuren.

Het doet ons denken aan de uitspraak dat die zijn broeder of zuster niet vergeeft, zelf geen vergeving ontvangt.

Betekent dit dat vergeven dan ook vergeten is?

Dat verschilt per situatie. Soms kan vergeven ook vergeten zijn. Soms is daar een vervolgproces voor nodig. Soms liggen dingen moeilijker.

Maar de prikkel van het herinneren mbt Elul, de tien geduchte dagen en vooral ook de Grote Verzoendag is een zeer nuttig accent waar de Gemeente KieTetsee actief vorm aan wil geven.

Vele kerken en gemeenten gaan ten onder aan het elkaar onderling vereten. Conflicten en boosheden en eigenaardigheden kunnen hoogtij vieren of doorsudderen.

KieTetsee wil zich daarvan bewust zijn en daar in 2023 en daarna handen en voeten aan geven.

Want wij en jij zijn onderweg naar de komst van de Messias.

Lezing van de Thora in beeld

Zo wordt er uit de Thora een passage gelezen.

Dit gebeurt nadat de Thora uit de Thorakast wordt gehaald. Daarbij worden twee welkomstliederen gezongen.l

Dat zijn de liederen

Kie miTsiejon met de beginzin

want uit Sion komt de Thora, en het Woord van Adonai

en het lied Gal enaj, met de beginzin

Open mijn ogen dat ik zie (ontdek) al de wonderen van uw Thora

Uit eerbied voor dat Woord gaat de Thorarol langs de aanwezigen

Dan volgt een diepgravende studie van de Thora, de profeten en een deel uit wat de kerk noemt, het Nieuwe Testament. Wij noemen dat de Britt Chadasja. In het Nederlands benoemen wij dit liever als Tweede of Herstelde Testament

Na deze stevige kost sluiten we af met het lied Sjalom Rav, Vrede is er voor hen met de beginzin

Vrede is er voor hen die houden van uw Thora

Sha’voe’ot 2023

Op vrijdag 26 mei vierde KieTetsee, vlak voor het Kerkelijk ingestelde Pinksterfeest, aan de Kerkenheem de oorsprong. De bijeenroeping, Zijn feest, van de Eeuwige gegeven. Wij spteken de naam uit van deze bijeenkomst en noemen het Shavoe’ot.

Voor meer info zie de navolgende link

Wekenfeest-Omer-Shavoe’ot

Naast het bereidde voedsel ziet u ook een wit gebouw op een foto. Dit zou de plaats van de Hemelvaart zijn.

KieTetsee denkt bij Shavoe’ot aan twee dingen

De gave van de Thora op de Sinaï en de komst van de Geest Gods die het Woord aan de heidenen en verloren schapen van Israël verklaard.

Dat betekent in deze laatste dagen dat de 10 stammen, ook genoemd Efraïm en de heidenen die zich bij Gods volk aansluiten (Jesaja 56) zich bewust gaan worden van de vollediger Waarheid

Die woorden ‘zijn’  in Thora en in Jesjoea die de woorden door de Geest aan ons verklaard.

Men neme de vrijheid en de ruimte om te ontdekken wat de wil van de Eeuwige is.

Zoek eerst het Koninkrijk, het is niet ver weg. Niet boven in de hemel en niet onder de aarde.

Het is nabij. Het is geopenbaard. Het is verklaard. Het is voor de oprechte zoeker die zich door de Geest laat trekken.

Door de Geest van Adonai. Wie is Hij?

Hij trekt Zijn ogen niet af van de rechtvaardige, maar Hij plaatst hen voor altijd met koningen op de troon, en zij worden verheven.

Hij opent hun oor voor Zijn vermaning, en zegt dat zij zich bekeren moeten van het onrecht.

Als zij luisteren en Hem dienen, zullen zij hun dagen eindigen in het goede, en hun jaren vol lieflijkheid.

Zo heeft Hij ook jou weggelokt uit de mond van de benauwdheid naar de ruimte waarin geen beklemming is, en het gerecht van je tafel vol vet is.

Snak niet naar de nacht waarin de volken weggaan van hun plaats.

Zie, God is hoogverheven door Zijn kracht;  wie is een Leraar als Hij?

Denk eraan dat je Zijn werk groot maakt, dat de mensen bezingen.
Job 36:7‭, ‬10‭-‬11‭, ‬16‭, ‬20‭, ‬22‭, ‬24 HSV

Onze Gemeente Kietetsee is per de maand Mei 2023 verhuisd

Na zeer leerzame  jaren is de gemeente KieTetsee van de Helperkerk verhuisd naar een andere locatie. Dit is in de nabijheid van Lewenborg.

KieTetsee was hier al langere tijd mee bezig. Aanleiding was de toenemende parkeerproblematiek. Daarnaast bleek ook dat een bepaalde beleving en bestendigheid nog beter is te garanderen op de nieuwe plek.

Wij hebben eerst proefgedraaid en we zijn zeer welkom ontvangen.

KieTetsee ziet dit als gebedsverhoring op het juiste moment. Niet te vroeg en niet te laat.

Hebt u belangstelling voor een stevige Bijbelstudie op de zaterdag dan bent van harte welkom.

Wij willen de kerkgemeente die onze gastheer wil zijn van harte zegenen voor het onderdak verlenen van onze deelnemers.

Route naar de gemeente KieTetsee Groningen en omgeving

Naast de Stefanuskerk, Noorddijkerweg 16, 9734 AT te Groningen
Kerkenheem, Noorddijkerweg 12

9734 AT Groningen

De Kerkenheem is per auto te bereiken via de Rijksweg N360 naar Delfzijl. Afrit Lewenborg, “Bakboordswal”.

Daarna de eerste afslag rechts, “Noorddijkerweg”.
Parkeren kan tegenover de Stefanuskerk.

Via het pad naar de kerk en de witte voetgangersbrug bereikt u Kerkenheem.

Openbaar vervoer

Per bus zijn de kerk en Kerkenheem te bereiken met lijn 3, halte Mooiland. Vervolg de looproute zoals op de routekaart